اگه منظور سوالی رو متوجه نشیم، چطوری مودبانه بپرسیم که برامون تکرار کنن؟

     نکته مهم  در مورد امتحان مکالمه بی وان ترینیتی برای اخذ سیتیزن شیپ اگر سوالی را درست نشنیدید یا برای متوجه منظور سوال نیاز دارید که دوباره سوال رو بشنوید، از ممتحن خواهش کنید که دوباره سوال رو برای