B1چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان

     :چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان  .برای شش موضوع یادداشت بردارین و آنها را هر روز مطالعه کنید – .گرامرتون رو تقویت کنید،فقط از زمان حال استفاده نکنید برای مثال از زمان گذشته و آینده هم

برای گرفتن سیتیزن شیپ در کشور انگلستان B1 امتحان

(B1اگر شما تصمیم دارید که برای سیتیزن شیپی در کشور انگلستان اقدام کنید،حتما باید دو امتحان رو پاس کنید(لایف این یوکی و  شامل دو قسمت هست که هر کدام مدت ۵ دقیقه زمان خواهد بود  B1 امتحان قسمت اول در مورد