Life in the UK- Translated to Farsi- نکات حائز اهمیت برای پاس کردن امتحان سری سوم

نکات حائز اهمیت در مورد پاس کردن امتحان     نکات حائز اهمیت در مورد پاس کردن امتحان انواع سوالات سوالات به چند صورت مطرح می شوند اولین نوع سوالات چهار گزینه ای هستند که یکی از موارد صحیح است

Life in the UK- Translated to Farsi- نکات حائز اهمیت برای پاس کردن امتحان

قابل توجه عزیزانی که میخواهند برای پاسپورت انگلیسی اقدام کنن و هنوز امتحان سیتیزن شیپ رو پاس نکردن. با توجه به اینکه کتاب ترجمه شده رو بعضی از دوستان سفارش دادن چندین نکته برای پاس کردن امتحان حائز اهمیت است

B1چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان

     :چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان  .برای شش موضوع یادداشت بردارین و آنها را هر روز مطالعه کنید – .گرامرتون رو تقویت کنید،فقط از زمان حال استفاده نکنید برای مثال از زمان گذشته و آینده هم